Uitgelicht

Succesvolle avond over energie en warmte

Woensdagavond kwamen 70 inwoners van Almere-Haven naar het Warmte Café in theater Corrosia dat is georganiseerd door het burgerinitiatief Stadswijkverwarming. De verwachting is dat we naar een aardgasvrije stad gaan in het komende decennia, en Almere wil starten met de oudere wijken en buurten. Daar valt dan ook de meeste winst te behalen voor de inwoners. Veel huizen zijn nog slecht geïsoleerd en de energiekosten zijn hoog.

Veel bewoners die op de avond afkwamen zijn bezorgd over het verloop van de transitie en willen graag serieus genomen worden. Er zijn vele tientallen goede ideeën geopperd en de verwachting is dat het bestuur van de stad hier wat mee gaat doen.

Bijvoorbeeld: Laat de Havenaren meedenken over de keuzes die worden gemaakt straks. Doe dit niet voor de bühne. Luister naar elkaar en duik niet meteen in de techniek. Denk na over de ouderen die geen investering kunnen of willen doen in warmtepompen of zonnepanelen. Het is complex, kennis en inzicht gaat zeker groeien. Het voelt in het begin altijd als chaos. Help ons hierbij met kennis en de te kiezen routes. Hoe motiveer je jongeren om naar deze avonden te komen? Kun je naast de energietransitie ook andere verbeteringen in de wijk hieraan koppelen. Vergroening en meer speeltuintjes als je toch bezig gaat. Start met het isoleren van de woningen. Doe alvast een aantal projecten, een paar inwoners wilden wel met hun straat aan de slag. Niet iedereen kan investeren. Voor sommigen gaat het niet snel genoeg, voor anderen zijn er veel beren op de weg. Wat is het voordeel voor de Havenaar om van het aardgas af te gaan. Wie betaalt mijn nieuwe pannenset en inductieplaat? Er zijn nu heel veel systemen in de omloop voor warmte, hoe gaan we daar rekening mee houden? Er zijn grote verschillen in huizen. Huurhuizen, koopwoningen, etc. Gaan we bijvoorbeeld met aardwarmte werken, of aquathermie (warmteopslag in het Weerwater). Help eigen warmtecoöperaties oprichten waar bewoners eigenaar van zijn. Help ons dromen naar 2030 toe.

Complimenten voor alle organisatoren en de deelnemers aan het warmtecafé. In andere wijken van Almere, maar ook in heel Nederland is dit een mooie start!!!

Rob Alberts, bezoeker

De avond sloot zich af met de verwachting dat er snel weer een Warmte Café komt. Er zijn veel vragen, losse eindjes en er is ook energie, van een andere orde, dat wel. En die avond komt er ook. Over een week of zes. Als het wat warmer is. Een avond waar we met ons burgerinitiatief samen met Havenaren met meer antwoorden dan vragen hopen te gaan komen. En we samen met elkaar sturing geven aan het gemeentelijk proces. Want dat is democratie.

Voor een korte impressie: https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/320425/ouderen-twijfelen-over-aanschaf-warmtepomp-en-zonnepanelen

Het Warmte Café start 8 februari in Almere-Haven

De Nederlandse overheid streeft ernaar om in 2050 volledig gasloos te zijn. De Gemeente Almere wil voorop lopen in deze beweging, dat kan, omdat we een jonge stad zijn en veel ervaring hebben met gasloze wijken. Dit betekent dat we afscheid moeten nemen van onze traditionele gasaansluitingen en op zoek moeten gaan naar alternatieve warmtebronnen. Deze nieuwe warmtevoorzieningen zijn niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee.

Er wordt hierbij nadrukkelijk ingezet op warmtepompen, zonnepanelen, isolatie en warmtenetten. Warmtepompen halen de warmte uit de lucht, ons omringende water of bodem en verhogen deze tot een bruikbare temperatuur voor verwarming en warm water. Zonnepanelen produceren elektriciteit, die kan worden gebruikt voor verwarming of worden teruggeleverd aan het net. Warmtenetten zorgen voor een efficiënte verdeling van warmte door middel van een warmteleiding in de grond.

Duurzame toekomst

Deze maatregelen zullen bijdragen aan een duurzamere toekomst, waarbij we afscheid nemen van vervuilende energiebronnen en overstappen op schone en duurzame alternatieven. Onze gemeente roept inwoners en bedrijven op om de stap te maken naar deze alternatieven en zo bij te dragen aan de energietransitie.

Warmte Café in Corrosia

Dit is een van de redenen waarom de onafhankelijke stichting Stadswijkverwarming Almere op 8 februari een Warmte Café organiseert in Almere Haven. Een stadsdeel dat het eerst afscheid gaat nemen van fossiele brandstoffen de komende jaren. Wij gaan samen met de bewoners in kaart brengen welke warmte-uitdagingen er zijn en om prioriteiten te bepalen voor goede oplossingen en fossielvrij verwarmen.

Deskundigen aanwezig

Naast de bewoners van Almere-Haven zijn een aantal deskundigen uitgenodigd waaronder Laetitia Ouillet, expert op het gebied van de energietransitie in wijken als Haven, maar ook Thijs van der Steegh die in Haven tientallen bewoners heeft gesproken en hierover een promotie-onderzoek heeft geschreven. Verder zullen Jim van der Wardt, Sacha de Ruiter, Michiel Broekman en Marcel Kolder de avond in kleine groepjes begeleiden.

Aanmelden

Je kunt je hiervoor aanmelden via info@stadswijkverwarming.nl. De avond start om 18.30 uur in Corrosia-Café aan de Markt in Haven. De soep staat klaar.

Waarom deze energiehoogleraar jaloers is op de Denen (die er deze winter warmpjes bij zitten)

Hoogleraar energiemarkten Annelies Huygen houdt haar hart vast komende winter, als veel huishoudens hun rekening niet meer kunnen betalen. Maar de crisis biedt ook een kans om de markt om te gooien, denkt ze. In Denemarken is de warmtevoorziening voor een groot deel in handen van burgers. Kan dat hier niet ook? Een interesant artikel in De Correspondent: https://decorrespondent.nl/13783/waarom-deze-energiehoogleraar-jaloers-is-op-de-denen-die-er-deze-winter-warmpjes-bij-zitten/971601600816-a1f041f2

Gemeente Almere gaat samenwerken met stichting Stadswijkverwarming

In het coalitieakkoord is afgesproken dat in deze nieuwe collegeperiode toekomstbestendige alternatieven moeten komen voor de stad. Ze moeten betaalbaar zijn en keuzevrijheid bieden. Geen enkel bedrijf krijgt een monopoliepositie.

De gemeente ziet onze stichting als een van de schakels in het ontwikkel- en acceptatieproces van de fossiele naar een duurzame samenleving. Hiervoor komt een Transitievisie Warmte. Met stappen als isoleren, verduurzamen van het warmtenetwerk en innovaties op het gebied van energie.

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne volgen de prijsontwikkelingen zich in rap tempo op. Alternatieven in plaats van gas worden steeds haalbaarder. Nieuwe Europese wetgeving, en de mogelijkheid voor collectieve warmvoorziening op wijkniveau zal de duurzame warmtevraag ondersteunen.

Bewonersinitiatieven als onze stichting zijn een belangrijke schakel in het vertalen van ambities naar wijk en huis. Vanuit onze missie gaan we voor de gemeente een verbindende rol vervullen in het ontwikkelen van een maatschappelijk acceptatie en draagvlag voor de energietransitie tussen alle stakeholder/partijen die hiermee in aanraking komen.

We blijven met de gemeente in gesprek over de transitie. Onze stichting wordt actief betrokken bij alle plannen. Het focus is nu op de verkenning Aardgasvrij in Almere-Haven die door de gemeente wordt uitgevoerd en in het najaar klaar is. Vanaf dat moment pakken we onze rol op.

Energiepartners komen samen

We ontdekten dat een aantal organisaties op het terrein van energie aanvullend zijn aan elkaars expertise. Stadswijkverwarming in ons geval bestrijkt het gebied van (collectieve) warmtelevering, de Almeerse Wind windenergie, de Groene Reus houdt zich voornamelijk met zonneparken en Almeerminder ondersteunt bij zaken om te bezuinigen, et cetera. Allemaal burgerintiatieven. En wat een mooie combinatie en de reden om met elkaar samen te werken. Ook was de gemeente Almere aanwezig en de vakgoep Urban Innovation van Windesheim bij ons op kantoor. Alles start met een kennismaking. We spraken af elkaar te ondersteunen en projecten op te starten die er toe doen in tijden van energietransitie en hoge energieprijzen. We zijn broodnodig in Almere. Maar dat wisten we al. De komende tijd praten we verder met partijen die bezig zijn met deze opgaaf. Binnenkort met Thijs van der Steeg over zijn proefschrift.

District verwarming in Denemarken

Denemarken loopt voor op Nederland op het gebied van oplossingen voor verwarming van individuele gebouwen, dorpen, steden en regio’s.

Dit heeft natuurlijk te maken met onze Nederlandse gasreserves die goedkoop in te zetten waren. Maar er is meer. Denemarken heeft niet alles in handen gelegd van grote energie bedrijven zoals Vattenfall, Eneco etc. Ieder dorp stad of regio heeft een eigen energie bestuur, samengesteld uit lokale bewoners die bepalen hoe en wat en gebeurd. Er wordt ook gebruik gemaakt van elektriciteit productie in combinatie met afvalwarmte voor verwarming. Maar deze warmte wordt altijd op basis van controleerbare kosten zonder winst geleverd. Als de elektriciteit vraag toeneemt wordt de warmte veelal opgeslagen in grote bassins en de warmte wordt vervolgens gebruikt wanneer het nodig is. Maar ook worden talloze technieken gebruikt om CO2 uitstoot maar vooral ook kosten te besparen. Dus geen lange pijpleidingen naar dorpen of wijken maar lokale productie het gebruik van lokale bronnen of warmte opslag in de zomer wat ’s winters wordt gebruikt.

We kunnen nog veel leren van de Denen, beter goed gekopieerd dan oeverloze discussies en slechte oplossingen.

Amsterdam fossielvrij

Onze stichting doet voortdurend onderzoek naar nieuwe mogelijkheden om de energie transitie tot een succes te maken en zijn dan ook in contact met organisaties om ideeën en gegevens uit te wisselen.

Zo ook met de stichting ‘Amsterdam fossiel vrij’. Een initiatief waarbij zij appartementencomplexen wil voorzien van een eigen warmte opwekking op basis van een warmte koude opslagsysteem. Warmte opslaan in de zomer en deze warmte benutten in de winter. Dit is efficiënter, goedkoper en bespaart meer CO2 uitstoot dan een stadsverwarming oplossing. 

De gemeente Amsterdam is het hier niet mee eens maar de stichting heeft een civiele rechtszaak gewonnen. Amsterdam heeft dit nu voorgelegd aan de Raad van State en we houden jullie natuurlijk op de hoogte.

Dit is een link naar de Sluisbuurt in Amsterdam. http://www.amsterdamfossielvrij.nl/sluisbuurt/

Een nieuwe stichting

Foto centrum Almere

Almere staat op het kantelpunt om duurzamer de stad te verwarmen. Om dat op een zo optimale en redelijk manier te doen vraagt veel kennis van stad en bewoners. Want wat is duurzaam, en kan dat voor een redelijke prijs. Onze organisatie is belangenbehartiger voor de inwoners van de stad. Dat was er nog niet en daarom zijn we opgericht. Het alternatief voor het fossiele aardgas is duurzame energie. Denk aan grote windparken op zee, zonnepanelen, geothermie (warmte uit diepe aardlagen) en restwarmte van de industrie. Een overschot aan windenergie kan omgezet worden naar groen (waterstof)gas. Uit mest en rioolslib kan biogas worden gemaakt. Maar we kunnen ook kijken naar wat kleinschaliger oplossingen. Er is nog zoveel mogelijk als we naar de lange termijn kijken. En goed luisteren naar de stad zelf. Vaak is een combinatie van energievormen een stuk slimmer. Want dan anticipeer je op innovaties in de toekomst. Kleinzalige buurt-zonne-eilanden, gedeelde warmtepompen en het isoleren van oude wijken is verstandiger bij de eerste stappen die we nemen naar verduurzaming van ons leven.

In 2050 aardgasvrij!

Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Dat gaat niet in één keer: de meeste huizen zijn waarschijnlijk pas na 2030 aan de beurt. Je hebt dus de tijd om je als particuliere inwoner van Almere voor te bereiden. Gebruik die tijd goed: ga isoleren waar je kan, zorg voor betere ventilatie met minder tocht en laat alvast slim leidingen of stroomdraden trekken. Het stappenplan helpt je hierbij. Duurzaam verwarmen betekent vooral: verwarmen met minder gas of stroom. Daarvoor moet je huis zo goed mogelijk geïsoleerd zijn. Daar heb je meteen voordeel van: je verbruikt namelijk veel minder gas. Bovendien kun je het ook makkelijk warm krijgen met een warmtepompwarmtenet of groen gas.